Reklamačný poriadok

a) Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u predávajúceho na zakúpený tovar zaslaním na adresu PAVLÍK RECORDS, alebo v elektronickej podobe na adresu pavlikrecords@pavlikrecords.sk. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku uplatnil a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci po predávajúcim požaduje, a to najmä elektronickou formou. V závislosti na tom, či predávajúci reklamácii vyhovel, alebo nie, vydá buď predávajúci kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie (V rípade zamietnutia reklamácie vydá predávajúci písomné odôvodnenie takéhoto rozhodnutia). Na prípady a podrobnosti, týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákona v platnom znení a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, prípadne právne predpisy upravujúce túto problematiku v budúcnosti vydané.

b) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar nemá vady a že predávaný tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim v zhode s uzavretou kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré požaduje zmluva alebo ktoré sú popisované výrobcom či predávajúcim, alebo ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je k tomu zodpovedajúcim množstvom, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. V prípade, keď je tovar pri prevzatí kupujúcim v rozpore s kúpnou zmluvou, zaväzuje sa predávajúci tovar bezodkladne uviesť do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má právo urobiť v takom prípade rozhodnutie, či bude požadovať výmenu veci za bezchybnú či bude trvať na oprave veci. Ak výmenu nemožno vykonať, môže kupujúci buď uplatňovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva kupujúci nemá, ak pred prevzatím veci od predávajúceho o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil. Ak sa rozpor s kúpnou zmluvou prejaví počas 6-tich mesiacov odo dňa prevzatia veci od predávajúceho, bude sa mať za to, že rozpor existoval už pri prevzatí veci kupujúcim od predávajúceho. Podrobnosti, ktoré upravujú práva kupujúceho v priebehu reklamačného konania, stanovuje príslušné ustanovenia Občianskeho zákona a zákona na ochranu spotrebiteľa v platnom znení, najmä v ustanovení § 616 až 627 Občianskeho zákona v platnom znení.

c) Pri obdržaní odlišného tovaru z dôvodu chybného zadania objednávky predávajúcim má kupujúci právo na výmenu za správny tovar bez účtovania poštových poplatkov, a to iba v prípade, že nebude porušený ochranný obal * u audio, audiovizuálných a dátových nosičov, najmä CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a ďalších typu nosičov v ponuke predávajúceho. Ak dôjde zo strany kupujúceho k omylu pri objednaní, nedochádza pri reklamácii k finančnému vyrovnaniu, ale len k výmene tovaru za iné a to v rovnakej alebo vyššej hodnote, pokiaľ však nebol porušený ochranný obal * tovaru.

* niektoré tituly CD / MC / VHS / DVD nie sú dodávateľom balené do ochrannej fólie

d) Uznaná nebude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k vadám a poškodeniu následkom nesprávneho používania, nekvalitnej prehrávacej mechaniky alebo neboli dodržané stanovené parametre počítača pre inštaláciu a používanie PC CD-ROM a PC DVD-ROM.